GA Energo technik dokončila stavbu rozvodny v Rakousku