INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Obr. 1: Ukázky segmentace obrazu: (A) prahování, (B) segmentace dle barev, (C) segmentace rozvodím, (D) segmentace dle textury

Deep learning pro segmentaci obrazu